CLP

CLP staat voor Classification (indeling), Labelling (etikettering) en Packaging (verpakking). De CLP-verordening waarborgt dat werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijk worden geÔnformeerd over de gevaren van chemische stoffen in de Europese Unie door middel van de indeling en etikettering van chemische stoffen.


Voordat chemische stoffen op de markt worden gebracht, moet de industrie de potentiŽle risico's van dergelijke stoffen en mengsels vaststellen en deze stoffen indelen in overeenstemming met de vastgestelde gevaren. De gevaarlijke chemische stoffen moeten ook worden voorzien van etiketten volgens een gestandaardiseerd systeem, zodat werknemers en consumenten op de hoogte zijn van de werking ervan voordat zij met deze stoffen omgaan.

Dankzij dit proces worden de gevaren van chemische stoffen gemeld via standaardaanduidingen en -pictogrammen op etiketten en veiligheidsinformatiebladen. Wanneer bijvoorbeeld een leverancier een stof identificeert als 'acute toxiciteit categorie 1 (oraal)', bevat de etikettering de gevarenaanduiding Ďdodelijk bij inslikken', het woord ĎGevaar' en een pictogram met een doodshoofd met gekruiste beenderen. De andere pictogrammen en hun betekenis staan vermeld in Tabel 1.

De CLP-verordening is in januari 2009 in werking getreden; de methode voor de indeling en etikettering van chemische stoffen die met deze verordening is geÔntroduceerd, is gebaseerd op het mondiaal geharmoniseerde systeem (GHS) van de Verenigde Naties.