HomeOver deze site
Deze pagina afdrukken

Over deze site

De website die u nu bezoekt is een initiatief van de NVZ (Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten) in samenwerking met Milieu Centraal en IVAM B.V. De overheid heeft dit project financieel ondersteund als één van de Proeftuinprojecten in het kader van het programma SOMS (Strategie omgaan met Stoffen).

Het doel van de website is om consumenten en beroepsmatige gebruikers van consumentenproducten (bijvoorbeeld bakkers, slagers, in horecabedrijven) meer informatie te geven over het veilig omgaan met was- en reinigingsmiddelen.

Copyright en disclaimer
Deze site is in principe alleen bestemd voor personen die informatie willen over producten die op de Nederlandse markt aanwezig zijn. De gegeven informatie over producten geldt alleen voor Nederland.

Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, geluiden, afbeeldingen, en andere materialen op deze site zijn eigendom van de schrijvers. Het is u toegestaan deze site door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in alle gevallen alleen indien het gaat om niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden en op voorwaarde dat de bronvermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie of deel van de site mag verkocht of verspreid worden voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar andere sites. Noch enige andere toestemming, noch enig ander recht wordt verleend.

De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de NVZ, noch de medewerkende partijen, noch haar functionarissen of werknemers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze site of een andere aan de site gekoppeld sites, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op de wijze en op het moment dat wij geschikt achten.

Aan de site gekoppelde sites
Op verschillende plaatsen op de gehele site kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Dit betekent niet dat de NVZ verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Hoewel ernaar gestreefd is dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn noch de NVZ, noch haar functionarissen ofwerknemers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door de NVZ.
Kijk ook eens in het woordenboek voor achtergrondinformatie.