REACH


De afkorting REACh staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. REACh is een nieuwe Europese verordening voor chemische stoffen. REACh geldt voor iedereen die in de EU beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, importeert, distribueert of gebruikt. 

Doelstelling
De kern van REACh is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico’s moet kennen en maatregelen moet benoemen om die risico’s te beheersen. Daarbij gaat het niet alleen om producenten en importeurs van chemicaliën, maar om alle bedrijven die op enigerlei wijze met stoffen of preparaten of stoffen in voorwerpen te maken hebben. 

Het doel van REACh is bij productie en gebruik van stoffen, een hoog veiligheidsniveau voor mens en milieu te waarborgen.

Voor wie bedoeld?
Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt, krijgt met REACh te maken. Binnen REACh worden drie groepen onderscheiden: producenten/ importeurs, distributeurs en gebruikers. Zij hebben ieder een verschillende rol en verschillende verplichtingen onder REACh. 

Een bedrijf dat met REACh te maken heeft, zal moeten nagaan welke rol hij binnen REACh vervult. Eén bedrijf kan meerdere rollen vervullen; zo zal een producent van een bepaalde chemische stof vaak ook gebruiker zijn van chemische stoffen.

Voor welke stoffen?
In REACh wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • stoffen
  • stoffen in preparaten
  • stoffen in voorwerpen

Een stof is een chemische verbinding met inbegrip van eventuele verontreinigingen. 
Een preparaat is een mengsel of oplossing die bestaat uit twee of meer stoffen. Een voorbeeld hiervan is verf. Een voorwerp is een object, waarbij de functie van het voorwerp meer wordt bepaald door vorm, oppervlak of patroon, dan door de chemische samenstelling. 

Lees meer over REACh op de website van de Nederlandse overheid