Als kapper krijg je met diverse wetgevingen te maken. Ten eerste werk je als kapper met cosmeticaproducten. Deze producten moeten voldoen aan strikte wetgeving, vastgelegd in de Cosmeticaverordening. Daarnaast heeft een kapsalon onder andere te maken met de Arbowet, waaronder de Beleidsregels Kappers, het Activiteitenbesluit  en de Arbocatalogus voor het kappersbedrijf.

Op bepaalde cosmeticaproducten staat vermeld ‘Professioneel gebruik’, soms in iets andere bewoordingen of in een andere taal (bijvoorbeeld ‘professional use’). De term ‘professioneel gebruik’ duidt erop dat het product bedoeld is voor beroepsmatig gebruik. Bij cosmetica kan dat bijvoorbeeld zijn: in een kapsalon of bij een nagel- of schoonheidsspecialist. Het product is niet bestemd voor gebruik door consumenten.

Cosmeticaproducten waarop staat ‘Professioneel gebruik’ onderscheiden zich vaak van producten die aan consumenten worden verkocht, omdat ze deskundigheid en training vereisen bij de toepassing ervan. Denk bijvoorbeeld aan professionele producten om het haar te kleuren: het komt heel nauw welke stoffen je met elkaar mengt en in welke concentraties je dat doet. Voor een aantal stoffen liggen de wettelijk bepaalde gebruiksconcentraties voor professioneel gebruik hoger dan bij consumentenproducten. Het gebruik van professionele kappersproducten vraagt om veel praktijkervaring en productkennis. Deze producten gaan naast de gebruiksaanwijzing daarom vaak vergezeld van uitgebreide informatie in klappers en boeken. Sommige leveranciers geven ook gebruikstrainingen. Een ander voorbeeld zijn professionele peelingproducten. Deze worden alleen door schoonheidsspecialisten toegepast.

Sociale partners in de kappersbranche, ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen, hebben samen met het ministerie van Sociale Zaken onderzoek verricht naar beroepsziekten in de kappersbranche. In 2005 zijn als resultaat van de onderzoeken de gezond-werken-regels voor kappers opgesteld. Deze regels moeten het veruim door fysieke en allergene belasting terugdringen. De Arbeidsinspectie hanteert de gezond-werken-regels als uitgangspunt bij controles.

In januari 2014 hebben de sociale partners ANKO, FNV MOOI en CNV Vakmensen gezond-werken-regels naar een Arbocatalogus Kappers omgezet. Daarvoor is opnieuw onderzoek verricht en zijn de gezond-werken-regels waar nodig aangepast. Ook zijn de gezond-werken-regels aangevuld met regels op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, intimidatie e.d.). 

Lees de Arbocatalogus

De Campagne “Healthy Hairdresser; jouw gezondheid telt’’ vloeit voort uit het Arboconvenant voor de kappersbranche, en heeft als doel het terugdringen van het ziekteverzuim door het reduceren van beroepsgebonden huidaandoeningen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat in de kappersbranche. De campagne is onder meer een initiatief van de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO), FNV MOOI en CNV Vakmensen, die samenwerken in het Brancheplatform Kappers. Zie ook www.healthyhairdresser.nl.

Sinds 1994 kent de kappersbranche een eigen Kapperspoli. Deze maakt deel uit van het Centrum voor Huid en Arbeid in Arnhem. De activiteiten van het centrum zijn gericht op de aanpak van werkgerelateerde huidaandoeningen, van bronaanpak tot primaire preventie (het voorkomen en reduceren van blootstelling) en secundaire preventie (re-integratie in het kappersvak na het hebben van klachten). De Kapperspoli adviseert bedrijven inzake de veiligheid van producten en werkprocedures en de toepassing van screeningmethodes voor vroegtijdige onderkenning en interventie va handeczeem (de Huidscreening pictionnaire of ‘Handeczeemtest’). Arbodiensten worden geadviseerd in het case management bij werknemers met werkgerelateerde huidaandoeningen. Verder wordt ondersteuning verleend aan Arbodiensten UWV bij het opzetten en uitvoeren van reïntegratie programma's bij langer durend ziekteverzuim. Klik hiervoor meer informatie over de Kapperspoli.

Wanneer een kapster zwanger is of een kinderwens heeft, ontstaan er nogal eens vragen over de veiligheid van het werken met haarcosmetica voor het ongeboren kind. Bewijzen over de relatie tussen het gebruik van haarcosmetica en daadwerkelijke gezondheidsrisico’s voor zwangeren zijn echter nooit onomstotelijk vastgesteld. Het is dus niet nodig de kapster (tijdelijk) te ontheffen van  bepaalde werkzaamheden, mits blootstelling via de huid en via de luchtwegen wordt geminimaliseerd en de gebruiksaanwijzingen strikt worden gevolgd. Voldoende aandacht voor correct handschoengebruik (huidcontact) en ventilatie (inademing) is daarom van groot belang.

Het is zeer aan te bevelen om voorafgaand aan het kleuren van het haar, een gevoeligheidstest uit te voeren. Je brengt een kleine hoeveelheid haarkleurproduct aan op de huid, spoel het na 45 minuten af en wacht 48 uur of er geen allergische reactie optreedt. Volg hiervoor de instructies zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing. Het uitvoeren van een gevoeligheidstest is niet wettelijk verplicht. Wel staat dit dringend advies niet voor niets op iedere verpakking van een haarkleurproduct. Het is bijzonder raadzaam om dit advies van de fabrikant op te volgen, om het risico op gezondheidsproblemen zo laag mogelijk te houden. Het uitvoeren van een gevoeligheidstest is overigens geen garantie dat er bij het daadwerkelijke kleuren van het haar geen allergie zal optreden; een allergie kan zich op elk moment in het leven ontwikkelen. Lees over de gevoeligheidstest.

Het is belangrijk om altijd de tijd aan te houden die geadviseerd wordt op de verpakking van het haarkleurproduct. Blijft het product langer in het haar dan is aanbevolen op de verpakking, dan kan dat impact hebben op de natuurlijke structuur en de kracht van het haar. Ook kan het kleurresultaat anders zijn dan verwacht. Gebruik het product dus altijd precies zoals vermeld staat op de verpakking. Heeft u het product toch te lang laten intrekken, spoel het dan zo snel mogelijk uit het haar. 

Nee, dit is normaal. De actieve haarkleur ingrediënten ontwikkelen zich en bereiken de juiste kleur naarmate de tijd zoals vermeld op de verpakking, wordt bereikt tijdens het oxidatieproces.

Nee. Een permanent haarkleurproduct waarvan de onderdelen met elkaar zijn gecombineerd, kan slechts eenmalig worden gebruikt. Heeft u de onderdelen apart van elkaar bewaard, dan kunt u die wel op een later moment bij elkaar voegen en gebruiken. Als u bijvoorbeeld voor de gevoeligheidstest een kleine hoeveelheid van de onderdelen hebt samengevoegd, moet u daarna de onderdelen luchtdicht afsluiten. U kunt het product dan 48 uur later voor de daadwerkelijke haarkleuring weer gebruiken.

De verkleuring van de huid door het kleuren met een haarkleurproduct, kan met een milde shampoo of gezichtslotion worden verwijderd. Beter is om vlekken te voorkomen. Smeer hiervoor wat Vaseline of crème op het voorhoofd en de haarlijn. Is de huid toch gevlekt geraakt, verwijder de vlekken dan zo snel mogelijk met een milde shampoo of gezichtslotion. Gaan de vlekken niet weg of twijfelt u wat te doen, neem dan contact op met de fabrikant van het haarkleurproduct (zie voor de gegevens het etiket of de website).

Ja, het kan gebeuren dat een klant een allergische reactie ervaart na het kleuren van het haar. Gelukkig is een ernstige lichamelijke reactie op haarkleuren zeldzaam. Miljoenen mensen over de wereld gebruiken haarkleurproducten zonder ooit nadelige effecten te ervaren. Haarkleurproducten horen bij de best onderzochte consumentenproducten op de markt, en de veiligheid van deze producten is bevestigd door een talrijke wetenschappelijke onderzoeken.

Lees hier wat je moet doen bij een ernstige allergische reactie.

Allergische reacties op haarkleurproducten kunnen bij een klein aantal mensen ontstaan, net als door het gebruik van bijvoorbeeld voedingsmiddelen of stoffen uit de natuur. Allergische reacties op haarkleurproducten zijn zeldzamer dan allergische reacties op voedingsmiddelen (aardbeien, pinda’s etc.). Europese cijfers tonen aan dat het vóórkomen van allergische reacties op haarkleurproducten tussen 0,3 en 4,3 ligt per miljoen verkochte producten. Toch moet je als kapper altijd goed erop bedacht zijn dat een allergische reactie kan ontstaan. Daarom is het verstandig om voor het kleuren, de gevoeligheidstest bij de klant uit te voeren.

Nee, alle cosmeticaproducten moeten veilig zijn en moeten aan dezelfde wetgeving voldoen. Alle ingrediënten, van welke bron ze ook afkomstig zijn, worden meegenomen in de veiligheidsbeoordeling. Het lichaam kan geen onderscheid maken tussen natuurlijke of synthetische  stoffen. Als het gebruik van een stof niet veilig is, mag ze niet in cosmetica gebruikt worden. Sommige klanten zullen toch aangeven zich prettiger te voelen bij gebruik van producten met natuurlijke ingrediënten. Dat kan een reden zijn om dergelijke producten in de salon aan te bieden.

Hoeveel tijd er moet zitten tussen twee haarkleurbeurten, staat in principe vermeld op de verpakking van het haarkleurproduct. Een gebruikelijke frequentie om het haar te kleuren is elke 4 tot 6 weken.

PPD (paraphenylenediamine of p-phenylenediamine) is een ingrediënt dat wordt gebruikt in permanente (of: oxidatieve) haarkleurproducten. De stof is noodzakelijk voor nagenoeg alle kleurnuances, en vooral voor donkere kleuren. Bijna alle permanente haarkleurproducten bevatten PPD of een afgeleide hiervan omdat zij het meest effectief is en het enige middel om grijze haren succesvol te kleuren.

PPD is nodig voor haast alle kleurnuances en zit in de meeste permanente oxidatieve haarkleurproducten. Het zit niet in tijdelijke (reeds ontwikkelde) haarkleurproducten, zoals shampoo met kleurpigmenten of kleurmousse. In donkere oxidatieve kleuren zit echter altijd PPD, of een afgeleide hiervan.

Je herkent de aanwezigheid van PPD in een product in de ingrediëntenlijst als  ‘paraphenylenediamine‘. ‘Volgens de wet moet PPD in de ingrediëntenlijst op het product staan, en ook moet de aparte vermelding ‘bevat phenyleendiamine’ of in het geval van een afgeleide ‘bevat ‘tolueendiamine’ op de verpakking staan.

Lees hier alles over Haarkleuren en PPD

Hij of zij kan zich met specifieke vragen over een product het beste wenden tot de fabrikant van het product. Het contactadres staat genoemd op het etiket. Met algemene vragen over het gebruik of de samenstelling van producten kunnen kappers informatie zoeken op de website van de NCV of contact opnemen met de Nederlandse Cosmetica Vereniging.

Haarkleurproducten zijn niet bestemd voor kinderen. Door gevallen van onjuist gebruik van haarkleurproducten bij kinderen in het verleden, hebben Europese regelgevers in nauw overleg met haarkleurfabrikanten dan ook besloten haarkleurproducten van de volgende waarschuwing te voorzien:

''Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar'' 
 
De reden hiervoor hangt niet samen met zorgen over het product, maar met de vaardigheid van kinderen om de gebruiksaanwijzing te lezen, begrijpen en op te volgen. En dit vormt een essentieel onderdeel van het kleuren van het haar. Ook van kappers wordt verwacht dat zij niet het haar kleuren van personen jonger dan 16 jaar.