Arbowet

 

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) 2007 zijn werkgevers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen. In de Arbowet '98 staan vooral algemene bepalingen over het arbobeleid in een bedrijf: de uitgangspunten van het beleid, verplichting om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren, ondersteuning door deskundige diensten en samenwerking tussen werkgever en werknemers.

Arbobesluit

Het Arbobesluit bevat concrete bepalingen, ingedeeld naar onderwerp. De voorschriften in het Arbobesluit zijn algemeen geformuleerd. Waar mogelijk wordt het gewenste resultaat voorgeschreven, en niet de weg waarlangs dat moet worden bereikt. In het Arbobesluit is onder meer de voorkeursvolgorde bij de selectie van maatregelen vastgesteld om blootstelling aan stoffen, lawaai, licht et cetera te verminderen volgens, de zgn. arbeidshygiënische strategie, vastgelegd.

Arboregeling

In de Arboregeling zijn bepaalde onderdelen uit het Arbobesluit nader uitgewerkt. Het gaat dan om specifieke bepalingen, bijvoorbeeld over de taken van arbodiensten, of het meten van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de normen waaraan de blootstelling moet worden getoetst.