INITIATIEVEN VAN DE BRANCHE

De schoonmaakmiddelenbranche participeert in diverse campagnes en projecten om veilige en duurzame productie en consumptie van haar producten aan te moedigen. Zo heeft zij onder meer de initiatieven Washright, HERA, Charter voor duurzaam schoonmaken en Save energy and water Project opgericht. Deze inspanningen laten de ambitie van de industrie zien om verder te gaan dan de wettelijke eisen.


De initiatieven


Cleanright website
De Europese website cleanright.eu is in het Nederlands veel informatie beschikbaar over wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en onderhoudsproducten die u in uw huis gebruikt. Het onderdeel "Bezoek het huis" geeft een virtuele rondleiding langs de schoonmaak- en onderhoudsproducten die gebruikt worden in een gemiddeld huishouden. Welk type product kunt u gebruiken voor verschillende taken, zoals het schoonmaken van oppervlakken, meubels en stoffen. Lees meer over Cleanright: http://nl.cleanright.eu

Zuiniger wassen (AISE Code)
Uit levenscyclusanalyses is gebleken dat de grootste milieubelasting voortkomt uit de wijze waarop consumenten wassen. Reden voor de branche om consumenten te informeren over hoe ze milieuvriendelijk en zuinig kunnen wassen. Door bewuster te wassen, besparen we veel energie en verspillen we minder wasmiddel en verpakkingsmateriaal. Lees meer over de AISE-code.

Zuiniger vaatwassen (SaveWater&Energy)
Net als bij textielwas kan ook bij de vaatwas veel energie worden bespaard, door een zuiniger programma op de vaatwasmachine te kiezen. Op veel machinevaatwasmiddelen ziet u het logo van de campagne met de Nederlandse boodschap: Bespaar energie en water. Probeer het 50°C/55°C of Auto programma. Lees meer over SaveWater&Energy.

Beoordelen van grondstoffen (HERA)
De fabrikanten van was- en schoonmaakmiddelen zijn van mening dat ze de veiligheid van producten niet goed kunnen beoordelen door alleen te kijken naar het gevaar van stoffen. Het risico dat gebruikers worden blootgesteld aan stoffen, moet ook worden meegewogen in de beoordeling. Daarom hebben de fabrikanten in het HERA-project de risico’s onderzocht van een zeer groot aantal gebruikte stoffen in was- en schoonmaakmiddelen. Lees meer over HERA.

Symbolen voor veilig gebruik
In het kader van het Charter voor duurzaam schoonmaken is gewerkt aan een harmonisatie van de adviezen voor veilig gebruik op de verpakking van consumentenproducten. Na uitgebreid onderzoek (o.a. naar de herkenbaarheid van de symbolen in verschillende landen) zijn in 2005 de symbolen voor veilig gebruik van schoonmaakmiddelen geïntroduceerd.

Eenduidigheid in de markt: Standaard Informatie Systeem (SIS)
In de schoonmaaksector heeft men regelmatig te maken met mensen die niet van oorsprong Nederlandstalig zijn. Om duidelijkheid te scheppen voor schoonmakers, zijn er niet alleen standaard pictogrammen ontwikkeld (SIS-C) voor het gebruik van producten, maar zijn er ook standaard termen ontwikkeld (SIS-T). Lees meer over SIS.

Duurzaam inkopen
Duurzaam inkopen van producten en diensten betekent dat de inkoper rekening houdt met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Denk daarbij aan het inkopen van de dienst schoonmaken bij een kantoorpand of het inkopen van de dienst reinigen van bedrijfskleding. Lees meer over Duurzaam Inkopen.

Keurmerken

Charter voor Duurzaam schoonmaken 
Duurzaam ondernemen is een proces waarvoor bij het grote publiek steeds meer belangstelling komt. Kenmerkend voor duurzaam ondernemen zijn drie pijlers met een P: Planet (milieu), People (mens) en Profit (winst). Een bedrijf dat kiest voor duurzaam ondernemen, zal in zijn ondernemingsbeleid een verantwoorde afweging maken tussen deze drie elementen. Ook in het systeem van het Charter voor duurzaam schoonmaken spelen deze drie pijlers een rol. Dit Charter is een initiatief van de Europese Vereniging voor was-, reinigings- en onderhoudsmiddelen (de A.I.S.E.) dat zich richt op de hele productcyclus: van de keuze van grondstoffen voor een product en de productie ervan, tot de fasen van het gebruik en afvalverwerking. Dit wordt ook wel de levenscyclusbenadering genoemd: van 'geboorte' tot 'overlijden' van een product.

Als een was- en reinigingsmiddel het Charterlogo op het etiket draagt, wil dit zeggen dat het bedrijf volgens de eisen van dit keurmerk heeft gewerkt en dus op een duurzame manier het product heeft gemaakt.

cleanright.jpg

Naast de algemene eisen zijn er door de A.I.S.E. ook aanvullende eisen gesteld aan bepaalde type producten, de zogenaamde geavanceerde duurzaamheidsprofielen of “Advanced Sustainability Profiles” (ASP). Producten die een ASP-charterlogo op het etiket dragen, zijn niet alleen duurzaam geproduceerd maar voldoen ook zelf aan aanvullende duurzaamheidscriteria.

aspcleanright.jpg

Meer informatie over dit keurmerk: Charter voor Duurzaam Schoonmaken.

EU Ecolabel
Het officiële Europese Milieukeurmerk van de EU, ‘Europees Ecolabel’, kent een vignet toe aan producten die binnen hun productgroep voldoen aan criteria die de Europese Commissie heeft vastgesteld. Dit keurmerk beoordeelt onder meer:
•of het product geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu of slecht biologisch afbreekbaar zijn
•de hoeveelheid verpakkingsafval die ontstaat 
•de veiligheid 
•de instructies voor een correct gebruik met betrekking tot het milieu

ecolabel.png

Ook wordt gelet op de prestaties van het product, de functionele criteria. Producten die wel aan de milieucriteria voldoen maar duidelijk minder goed werken dan andere producten, krijgen geen Europees Ecolabel. Het keurmerk wordt afgegeven door een onafhankelijke instantie.
Men kan op verschillende consumentenproducten een Ecolabel aantreffen, van schoenen tot matrassen en van verven tot schoonmaakmiddelen. Lees meer over het EU Ecolabel.

Tips voor duurzaam werken• Gebruik een reinigingsmiddel dat aansluit bij het vuilprobleem
• Lees het veiligheidsinformatieblad
• Maak een duidelijke instructie voor de werkplek
• Pas de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen altijd toe
• Volg de aanwijzingen op het etiket
• Gebruik zoveel mogelijk een doseersysteem
• Benut elk product voor 100%
• Breng restanten product niet onverdund in het milieu
• Recycle zoveel mogelijk de verpakkingen