WERKEN MET DESINFECTIEMIDDELEN

 

Om de schadelijke effecten van micro-organismen (bacteriën, schimmels) tegen te gaan gebruiken we desinfectiemiddelen. Desinfectiemiddelen spelen een belangrijke rol in onze dagelijks leven. Ze worden gebruikt om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, of om organismen te bestrijden die schade toebrengen aan producten.


Een desinfectiemiddel brengt het aantal micro-organismen terug tot acceptabele waarden. Wat acceptabel is, verschilt van situatie tot situatie. Dit aspect vormt de basis van de zogenaamde Biocidenregelgeving. Hierin is geregeld dat producten die een desinfecterende werking claimen, worden beoordeeld door een overheidsinstantie (het College ter bescherming van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Ctgb), die bepaalt of een product op de markt mag worden toegelaten. Alleen met toegelaten producten mag worden gedesinfecteerd. U herkent een toegelaten product aan het N-nummer op het etiket.

Ondanks de belangrijke rol die desinfectie in het dagelijks leven speelt, hebben desinfectiemiddelen in de praktijk, ten onrechte, een negatieve naam: ze zouden schadelijk en gevaarlijk zijn voor mens en milieu. En volgens sommigen ook duur. Om met dat laatste te beginnen: desinfectiemiddelen zijn het resultaat van een lang en kostbaar, door de wetgever verplicht, toelatingsproces, waarbij werkzaamheid en veiligheid voor mens en milieu uitgebreid moeten worden onderzocht én aangetoond. En dat geeft meteen ook antwoord op het eerste: de veiligheid en werkzaamheid zijn verankerd in de strenge toelatingsprocedure.

Maar ook al zijn desinfectiemiddelen door het Ctgb als veilig beoordeeld, wordt u wel geacht er veilig mee om te gaan: houdt u aan de opslagregels voor desinfectiemiddelen, lees de veiligheidsaanbevelingen, volg de aanwijzingen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen op, gebruik niet meer product dan voorgeschreven en meng nooit schoonmaakmiddelen met desinfectiemiddelen.
Desinfectiemiddelen zijn, net als reinigingsmiddelen, chemische producten. En voor alle chemische producten geldt dat ze niet bedoeld zijn om direct in het oppervlaktewater terecht te komen. Immers, élke chemische stof in het oppervlakte water is een belasting voor het aquatisch milieu. Kortom, milieuvriendelijke producten bestaan per definitie niet, wel kan je producten milieuvriendelijk gebruiken. Dat betekent dat je niet meer gebruikt dan dat je voor een taak nodig hebt. Om spaarzaam om te gaan met die (dure) desinfectiemiddelen geldt als regel dat je eerst moet reinigen: vuil laat zich niet weg desinfecteren. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je het afvalwater nooit direct op het oppervlaktewater loost maar via het riool. Immers, rioolwater wordt gezuiverd.

Om duurzaam om te gaan met desinfectiemiddelen, moet je regelmatig schoonmaken: zo haal je de vervuiling weg en krijgen schadelijke micro-organismen minder kans om te groeien. En ga ook niet in het wilde weg desinfecteren: kijk goed wat de plaats en oorzaak van de microbiële verontreiniging zijn en kies hier vervolgens het juiste middel bij.

Om u te helpen bij een duurzaam gebruik van desinfectiemiddelen, heeft de NVZ, samen met haar Europese koepelorganisatie AISE een handige folder gemaakt, deze leest u hier.

Verder vindt u hieronder belangrijke tips:

DEEL