GEVAARSINFORMATIE

 

Op het etiket van professionele was- en reinigingsmiddelen is vaak gevaarinformatie terug te vinden. Vanuit de CLP-wetgeving is een fabrikant namelijk verplicht bepaalde informatie op het etiket te vermelden. Welke informatie is afhankelijk van de gevaarsindeling van het product. Op het etiket van producten die ingedeeld zijn als ‘irriterend voor de huid’ zal bijvoorbeeld de aanduiding ‘Veroorzaakt huidirritatie’ te vinden zijn. Deze gevarenaanduidingen, in het Engels ‘Hazard-statements’ of H-zinnen genoemd, gaan soms gepaard met de identificatiecode van de zin. Deze code bestaat uit een H gevolgd door drie cijfers die samen aangeven om welke gevaaraanduiding het gaat. In het geval van ‘Veroorzaakt huidirritatie’ is dit bijvoorbeeld “H315”.

Naast gevarenaanduidingen zijn op het etiket ook veiligheidsaanbevelingen terug te vinden. Welke aanbevelingen gedaan worden hangt ook weer af van de gevaarsindeling van het product. Vaak worden er aanbevelingen gedaan over wat te doen wanneer de gebruiker direct met het product in aanraking komt – bijvoorbeeld als het product in de ogen komt. Een voorbeeld hiervan is “BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.”. Ook kunnen er aanbevelingen gedaan worden in verband met voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld “Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken”, of in verband met opslag, bijvoorbeeld “Op een droge plaats bewaren”. Dit soort veiligheidsaanbevelingen worden in het Engels ook wel “Precautionary statements” of P-zinnen genoemd. Zoals ook bij de H-zinnen is er voor elke P-zin een identificatie-code vastgesteld. Voor “Op een droge plaats bewaren” is dit bijvoorbeeld P402.

In sommige gevallen is de fabrikant verplicht één of meer ingrediënten in het mengsel op het etiket te vermelden. Voor een product dat is ingedeeld als bijtend voor de huid, is de fabrikant bijvoorbeeld verplicht de identificatie van de stof(fen) die verantwoordelijk is (zijn) voor deze indeling op het etiket te zetten, bijvoorbeeld: “Bevat: fosforzuur”.

In het geval van professionele producten wordt bovendien vaak verwezen naar het Veiligheidsinformatieblad, waar meer informatie over het product en het gebruik ervan is terug te vinden.