GEIS - HULPMIDDEL VOOR SCHOONMAAKBEDRIJVEN

 

GEIS: hulpmiddel voor schoonmaakbedrijven

Schoonmakers moeten veilig kunnen werken met schoonmaakmiddelen. De werkgever moet bepalen of dit ook daadwerkelijk kan: moeten er bijvoorbeeld handschoenen worden gedragen? En hoe lang mag iemand achter elkaar met een schoonmaakmiddel werken? De informatie die een schoonmaakbedrijf nodig heeft om dit te bepalen, staat in GEIS. GEIS staat voor Generic Exposure Information Sheet, oftewel een algemeen blootstellingsinformatieblad. GEIS wordt door de fabrikant van schoonmaakmiddelen verstrekt. Zowel vanuit de arbowetgeving als vanuit de REACH-wetgeving worden eisen gesteld aan de fabrikant van schoonmaakmiddelen over het veilig gebruik door de professionele schoonmaker. 

De Arbowet 
In de Arbowet staat dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkplek. Hij moet er ook voor zorgen dat de wettelijke voorschriften door de schoonmaker worden nageleefd. Hiervoor brengt de werkgever de gezondheidsrisico’s van het werk in kaart (RI&E). Vervolgens moet hij doeltreffende maatregelen nemen om deze risico’s te beperken. En hij moet zijn werknemers voorlichten over de risico’s en de gestelde maatregelen. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de blootstelling van schoonmakers aan stoffen tijdens het werk, onder de veilige grens (de zogenaamde grenswaarde) blijft.

REACH
Volgens de REACH-wetgeving is een veiligheidsbeoordeling voor gevaarlijke chemische stoffen verplicht. Hierbij moet worden gekeken of alle toepassingen van deze stof veilig zijn. Dus ook of deze stof veilig kan worden gebruikt in een schoonmaakmiddel. Deze veiligheidsbeoordeling wordt gedaan door de leverancier van de stof. Hij geeft de informatie hierover door aan de leverancier van het schoonmaakmiddel. Die moet op zijn beurt zijn klanten informeren over de manier waarop er veilig met het schoonmaakmiddel gewerkt kan worden: hiervoor wordt GEIS gebruikt.

GEIS: algemeen blootstellingsinformatieblad
Hoe weet een werknemer welke maatregelen hij moet nemen om veilig te werken? En hoe kan een bedrijf aantonen dat het de juiste maatregelen zijn? Hiervoor is GEIS ontwikkeld.
Het is dus belangrijk dat een leverancier weet hoe schoonmaakmiddelen in de praktijk toegepast worden. Deze informatie wordt namelijk gebruikt om de veiligheidsbeoordeling voor een stof uit te voeren. De leveranciers van schoonmaakmiddelen hebben daarom samen met schoonmaakbedrijven de 13 meest voorkomende toepassingen beschreven. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken hoelang een schoonmaker met deze toepassing bezig is en op welke manier hij aan het schoonmaakmiddel wordt blootgesteld.

Van deze beschrijvingen zijn 13 GEIS gemaakt. De GEIS zijn doorgegeven aan de grondstofleveranciers. Zij kijken bij welke concentratie van een stof in het schoonmaakmiddel je onder de grenswaarde blijft en dus veilig kan werken. De leverancier van het schoonmaakmiddel zorgt er vervolgens voor dat hij het schoonmaakmiddel zo samenstelt dat er veilig mee gewerkt kan worden.

Bij elk professioneel schoonmaakmiddel levert de leverancier een Veiligheidsinformatieblad. Als in het Veiligheidsinformatieblad van een professioneel schoonmaakmiddel een GEIS-code staat vermeld, kan een schoonmaker binnen de voorwaarden van deze GEIS veilig werken.

Voorbeeld van een GEIS
Een GEIS bevat onder meer de volgende informatie:

• Naam van het gebruik
• Gebruiksvoorwaarden
• Risico-reducerende maatregelen, bijvoorbeeld het dragen van handschoenen en bril 
• Algemene gedragsregels 
• Milieumaatregelen

Arboverplichting
In Nederland heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat de GEIS-methode voldoende invulling geeft aan veilige werkwijzen binnen de schoonmaakbranche. GEIS garandeert dat een schoonmaakmiddel, toegepast volgens de voorwaarden van de GEIS, veilig gebruikt kan worden. Voor alle stoffen in het schoonmaakmiddel is dan vastgesteld dat de blootstelling onder de grenswaarden blijft. Hiermee voldoet het schoonmaakbedrijf aan dit deel van de Arboverplichtingen. Het schoonmaakbedrijf moet er vervolgens voor zorgen dat de informatie over veilig werken bij de schoonmaker terecht komt. Dit kan bijvoorbeeld via een werkplekinstructiekaart.

GEIS in vogelvlucht
• In het Veiligheidsinformatieblad vermeldt de fabrikant van een professioneel schoonmaakmiddel of het product volgens de GEIS-methodiek veilig te gebruiken is.
• Met GEIS kan een schoonmaakbedrijf bewijzen dat er veilig met professionele schoonmaakmiddelen wordt gewerkt.
• Het schoonmaakbedrijf moet dan nog wel de GEIS-informatie vertalen naar werkinstructies voor de schoonmaker, bijvoorbeeld in de vorm van een werkplekinstructiekaart.
• Vanuit de schoonmaakbranche wordt binnen de Arbocatalogus gewerkt aan gestandaardiseerde werkplekinstructiekaarten, met GEIS als basis.
• De 13 GEIS en bijbehorende handleiding zijn te vinden op www.nvz.nl