WERKPLEKINSTRUCTIES

Vaak is de informatie op een veiligheidsinformatieblad (Vib) erg technisch, met veel medische en chemische termen. Dat kan een probleem zijn. Er staat ook erg veel informatie op het Vib die helemaal niet belangrijk is voor degene die met het product moet werken. Daarom is een Vib meestal niet zo handig voor een werknemer die wil weten hoe hij veilig met het product moet omgaan. Het Vib is opgebouwd volgens 16 rubrieken. Deze bevatten de volgende informatie:

  • Product- & Gebruiksinformatie
  • Gevaarsinformatie
  • Blootstellingsinformatie
  • Risico Reducerende Maatregelen
  • Opslag & Transport
  • Maatregelen bij Ongevallen

Deze informatie moet worden afgestemd op de specifieke werkplek:

blokken werkplek.png

De Werkplekinstructiekaart (Wik)

Een Werkplekinstructiekaart (Wik) is bestemd voor de werknemer op de werkvloer die fysiek in aanraking kan komen met het schoonmaakmiddel. In een WIK wordt aangegeven wat hij moet doen om tijdens zijn normale bezigheden op de werkplek veilig met het product te kunnen werken en wat hij moet doen bij een ongeluk.

Op een Wik staat eigenlijk hetzelfde als in een Vib. Alleen op een begrijpelijker manier, bijvoorbeeld met duidelijke pictogrammen. Omdat er in de Wik rekening wordt gehouden met de plaats waar met het product wordt gewerkt, is de informatie veel overzichtelijker en begrijpelijker. Soms wordt er geen Wik gemaakt omdat de werkgever dat niet nodig vindt. U kunt uw werkgever echter altijd vragen of hij u op begrijpelijke wijze op de hoogte wil stellen van de informatie die in het Vib van een product staat en die u voor uw werk nodig denkt te hebben. U werkgever is verplicht hier gehoor aan te geven. Aan de andere kant bent u als werknemer verplicht om de aanwijzingen van de werkgever op te volgen. 

Welke informatie staat er op een Wik?
Omdat de Wik’s door de werkgever gemaakt worden, zijn ze niet in alle bedrijven hetzelfde. Meestal staan op een Wik de volgende zaken:

• Wat zijn de risico’s van het product (eventueel met R-zinnen, gevaarssymbolen) 
• Op welke manier kunt u de risico’s zo klein mogelijk houden 
• EHBO-informatie 
• Hoe moet gelekt of gemorst product worden opgeruimd. 
• Hoe moet het product worden opgeslagen 
• Welke beschermingsmiddelen zijn nodig (handschoenen, veiligheidsbril) 
• Soms worden in Wik’s pictogrammen gebruikt in plaats van tekst. Hier leest u een overzicht van veelgebruikte pictogrammen en hun betekenis

Een Wik wordt in veel gevallen bevestigd aan de schoonmaakwagen of aan de deur van de werkkast.