Veiligheidsaanbevelingen: P-zinnen

 

P101

Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket ter beschikking meenemen.

P102

Buiten bereik van kinderen houden.

P103

Voor gebruik het etiket lezen.

P201

Vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P202

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen hebt.

P210

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakten – niet roken.

P211

Niet in open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P220

Van kleding/…/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.

P221

Vermenging met brandbare stoffen/… absoluut vermijden.

P222

Contact met lucht vermijden.

P223

Contact met water vermijden in verband met een heftige reactie en een mogelijke wolkbrand.

P230

Vochtig houden met…

P231

Onder inert gas werken.

P232

Tegen vocht beschermen.

P233

In goed gesloten verpakking bewaren.

P234

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P235

Koel bewaren.

P240

Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/…/apparatuur gebruiken.

P242

Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

P244

Reduceerventielen vrij van olie en vet houden.

P250

Niet malen – schokken/…/wrijving vermijden.

P251

Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P261

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P262

Mag niet in de ogen, op de huid of de kleding komen.

P263

Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden.

P264

Na het werken met dit product … grondig wassen.

P270

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P271

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P272

Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P281

De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

P282

Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.

P283

Vuur/vlambestendige/vertragende kleding dragen.

P284

Adembescherming dragen.

P285

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

P231 + P232

Onder inert gas werken.

Tegen vocht beschermen

P235 + P410

Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.

P301

NA INSLIKKEN@:

P302

BIJ CONTACT MET DE HUID:

P303

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

P304

NA INADEMING:

P305

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

P306

NA MORSEN OP KLEDING@:

P307

NA blootstelling@:

P308

NA (mogelijke) blootstelling@:

P309

NA blootstelling of bij onwel voelen:

P310

Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P311

Een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P312

Bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P313

Een arts raadplegen.

P314

Bij onwel voelen een arts raadplegen.

P315

Onmiddellijk een arts raadplegen.

P320

Specifieke behandeling dringend vereist (zie … op dit etiket).

P321

Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).

P322

Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).

P330

De mond spoelen.

P331

GEEN braken opwekken.

P332

Bij huidirritatie:

P333

Bij huidirritatie of uitslag:

P334

In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

P335

Losse deeltjes van de huid afvegen.

P336

Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien. Niet wrijven.

P337

Bij aanhoudende oogirritatie@:

P338

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen.

P340

In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P341

Bij ademhalingsmoeilijkheden in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P342

Bij ademhalingssymptomen.

P350

Voorzichtig wassen met veel water en zeep.

P351

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352

Met veel water en zeep wassen.

P353

Huid met water afspoelen/afdouchen.

P360

Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

P361

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

P362

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P363

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P370

In geval van brand.

P371

In geval van grote brand en grote hoeveelheden.

P372

Ontploffingsgevaar in geval van brand.

P373

NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt.

P374

Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

P375

Op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.

P376

Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

P377

Brand door lekkend gas: 
niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

P378

Blussen met …

P380

Evacueren.

P381

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

P390

Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

P391

Gelekte/gemorste stof opruimen.

P301 + P310

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P301 + P312

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P301 + P330 + P331

NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.

P302 + P334

BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

P302 + P350

BIJ CONTACT MET DE HUID: voorzichtig wassen met veel water en zeep.

P302 + P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P303 + P361 + P353

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.

P304 + P340

NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P304 + P341

NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

P305 + P351 + P338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P306 + P360

NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.

P307 + P311

NA blootstelling: een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P308 + P313

Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

P309 + P311

NA blootstelling of bij onwel voelen: een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P332 + P313

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

P333 + P313

Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P335 + P334

Losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen.

P337 + P313

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P342 + P311

Bij ademhalingssymptomen: een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen.

P370 + P376

In geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden.

P370 + P378

In geval van brand: blussen met ...

P370 + P380

In geval van brand: evacueren.

P370 + P380 + P375

In geval van brand: evacueren – op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.

P371 + P380 + P375

In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren – op afstand blussen in verband met ontploffingsgevaar.

P401

... bewaren

P402

Op een droge plaats bewaren.

P403

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P404

In gesloten verpakking bewaren.

P405

Achter slot bewaren.

P406

In corrosiebestendige/… houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

P407

Ruimte laten tussen stapels/pallets.

P410

Tegen zonlicht beschermen.

P411

Bij maximaal …@°C bewaren.

P412

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

P413

Bulkmateriaal, indien meer dan …@kg, bij temperaturen van maximaal …@°C bewaren.

P420

Gescheiden van ander materiaal bewaren.

P422

Onder … bewaren.

P402 + P404

Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.

P403 + P233

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P403 + P235

Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P410 + P403

Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P410 + P412

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

P411 + P235

Bij maximaal ... °C bewaren. Koel bewaren.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar ...