Gevarenaanduidingen: H- en EUH-zinnen

 

H200

Instabiele ontplofbare stof

H201

Ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie

H202

Ontplofbaar; ernstig gevaar voor scherfwerking

H203

Ontplofbaar; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking

H204

Gevaar voor brand of scherfwerking

H205

Gevaar voor massa-explosie bij brand

H220

Zeer licht ontvlambaar gas

H221

Ontvlambaar gas

H222

Zeer licht ontvlambare aerosol

H223

Ontvlambare aerosol

H224

Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp

H225

Licht ontvlambare vloeistof en damp

H226

Ontvlambare vloeistof en damp

H228

Ontvlambare vaste stof

H240

Ontploffingsgevaar bij verwarming

H241

Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming

H242

Brandgevaar bij verwarming

H250

Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht

H251

Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten

H252

In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten

H260

In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden

H261

In contact met water komen ontvlambare gassen vrij

H270

Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend

H271

Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend

H272

Kan brand bevorderen; oxiderend

H280

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming

H281

Bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken

H290

Kan bijtend zijn voor metalen

H300

Dodelijk bij inslikken

H301

Giftig bij inslikken

H302

Schadelijk bij inslikken

H304

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

H310

Dodelijk bij contact met de huid

H311

Giftig bij contact met de huid

H312

Schadelijk bij contact met de huid

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H315

Veroorzaakt huidirritatie

H317

Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H330

Dodelijk bij inademing

H331

Giftig bij inademing

H332

Schadelijk bij inademing

H334

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

H336

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

H340

Kan genetische schade veroorzaken < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H341

Verdacht van het veroorzaken van genetische schade < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H350

Kan kanker veroorzaken < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H351

Verdacht van het veroorzaken van kanker < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H360

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H361

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden <specifiek effect vermelden indien bekend> < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H362

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

H370

Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H371

Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H372

Veroorzaakt schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> bij langdurige of herhaalde blootstelling <

H373

Kan schade aan organen <of alle betrokken organen vermelden indien bekend> veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling < blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>

H400

Zeer giftig voor in het water levende organismen

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

H413

Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

EUH001

In droge toestand ontplofbaar.

EUH006

Ontplofbaar met en zonder lucht.

EUH014

Reageert heftig met water.

EUH018

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

EUH019

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

EUH029

Vormt giftig gas in contact met water.

EUH031

Vormt giftig gas in contact met zuren.

EUH032

Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

EUH044

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

EUH059

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

EUH066

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

EUH070

Giftig bij oogcontact.

EUH071

Bijtend voor de luchtwegen.

EUH201

Bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen.

EUH201A

Let op! Bevat lood.

EUH202

Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH203

Bevat zeswaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH204

Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH205

Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH206

Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

EUH207

Let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzigen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

EUH208

Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH209

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

EUH209A

Kan bij gebruik ontvlambaar worden.

EUH210

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.