Kinderveilige sluiting


Verpakkingen die een stof of een mengsel bevatten die voor het grote publiek bestemd zijn en ingedeeld zijn voor acute toxiciteit van de categorieën 1 t/m 3, specifieke doelorgaan toxiciteit bij eenmalige blootstelling van categorie 1, specifieke doelorgaan toxiciteit bij herhaalde blootstelling van categorie 1 of huidcorrosie van categorie 1, moeten voorzien zijn van een kinderveilige sluiting.

De leverancier moet aan de Nederlandse overheid kunnen aantonen met een certificaat dat de betreffende verpakking met kinderveilige sluiting voldoet aan ISO 8317. De ISO 8317-norm betreft een test met kinderen, volwassenen en ouderen.