Beroepsmatig gebruik - werkgever


Vanaf het moment dat u werknemer(s) opdracht geeft om te werken met (al dan niet gevaarlijke) producten heeft u een aantal verplichtingen. De wet schrijft voor dat u uw werknemers op de hoogte brengt van de informatie uit het Veiligheidsinformatieblad (Vib) die voor hun werksituatie relevant is, zodat zij veilig met het product te kunnen werken. Ook schrijft de wet voor dat u aan de hand van de het Vib de nodige voorzieningen treft en doeltreffende arbeidsbeschermende maatregelen neemt.

Met behulp van werkplekinstructiekaarten (wik) kunt u uw werknemers voorlichten over de gevaren van producten, en over de veiligheidsmaatregelen die de werknemers moeten nemen om zichzelf te beschermen. Een wik is een vertaling van het Vib.

Daarnaast dient u goede voorzieningen te treffen. U moet hierbij denken aan zaken als opslag (wel of niet een brandkluis nodig) of het aanbrengen van een nooddouche (bijvoorbeeld als u met bijtende producten laat werken). Daarnaast moet u ervoor te zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen die het Vib voorschrijft beschikbaar zijn (bijvoorbeeld de juiste handschoenen of veiligheidsbrillen).

Meer informatie over het Veiligheidsinformatieblad (Vib)