Pictogram: Gezondheidsgevaar (GHS08)


Producten met dit pictogram kunnen op termijn schade opleveren. Denk hierbij aan sensibilisatie bij inademing, kankerverwekkende eigenschappen maar ook kans op een chemische longontsteking bij inslikking van een product.

Wanneer dit pictogram op een product staat moet opgelet worden. De effecten van het product zijn niet direct merkbaar, en kunnen op langere termijn tot gezondschade leiden.